17:00 - 8:00
همه روزه
02166223116
02166223169
تهران- ﯾﺎﻓﺖ آﺑﺎد، ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ، ﺳﻪ راه ﺟﻮاد زﻧﺪﯾﻪ، ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن زﻧﺪﯾﻪ

مشاوره آتش نشانی

ﻣﺸﺎوره آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎرت، ﻃﺮاﺣﯽ، اﺟﺮا ﺻﺤﯿﺢ سیستم های آتش ﻨﺸﺎﻧﯽ ( ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم و اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ و اﮔﺰاﺳﺖ ﻓﻦ ) می ﺒﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎوره آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ، ﺳﺒﺐ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮم ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺧﺬ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

آﻣوزش اﺻول اﯾﻣﻧﯽ

از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮودت ﭘﺎرس در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻼس ﻫﺎي، آﻣﻮزش اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ، اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺗش ﻧﺷﺎﻧﯽ ( ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم و اﻃﻔﺎی ﺣﺮﯾﻖ ) در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

شرکت گرمایش برودت پارس

Image

درباره شرکت گرمایش برودت پارس

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮودت ﭘﺎرس ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﮭﻨﺪس ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎﺑﻮنی ها و ﺳﮭﺎم دار اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ، از سال 1393با نام شرکت گرمایش برودت به شماره ثبت 211636  و اﺧﺬ ﻣﺠﻮز و ﺻﻼﺣﯿﺖ از ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان و ﺛﺒﺖ ﻟﻮﮔﻮ ﺟﺪﯾﺪ در ﻋﺮﺻﻪ اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﺸﺎوره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺧدﻣﺎت و ﻣﺷﺎوره آﺗش ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺷرﮐت ﮔرﻣﺎﯾش ﺑرودت ﭘﺎرس:

ارائه تعهد، تعمیر و نگهداری به سازمان آتش نشانی

بازدید از کلیه پروژه ها و اماکن عمومی

تهیه و فروش تجهیزات آتش نشانی

دارای ﺻﻼﺣﯾت از ﺳﺎزﻣﺎن آﺗش ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺗﮭران

درﺧواﺳت و ﭘﯾﮕﯾری ﺗﺎﯾﯾدیه از ﺳﺎزﻣﺎن آﺗش ﻧﺷﺎﻧﯽ

مشاوره، نظارت، طراحی و اجراء سیستم های آتش نشانی ( سیستم اعلام و اطفاء حریق و سیستم اگزاست فن )

از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ، رﺷﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. رﻋﺎﯾﺖ و اﺟﺮاي ﻧﮑﺎت و ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺰء ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺧﺴﺎرات ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮاوان ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﻫﻤﯿﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز، آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺶ اﻫﺎﻟﯽ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و وﻇﯿﻔﻪ آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮدن ﺣﺮﯾﻖ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺣﺮﯾﻖ، ﻓﺮﻣﺎن ﻻزم ﺑﻪ ﭘﻨﻞ ﻣﺮﮐﺰي ارﺳﺎل ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺗﺠﻬﯿﺰات دﯾﺪاري و ﺷﻨﯿﺪاري  ( آژﯾﺮ، ﺷﺴﺘﯽ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ و ... ) ﻣﯿﮕﺮدد، ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﻣﺘﺼﺮﻓﯿﻦ از وﺟﻮد ﺣﺮﯾﻖ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮدن آﺗﺶ ارﺳﺎل ﻣﯿﮕﺮدد.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻃﻔﺎي ﺣﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل و ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮدن آﺗﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﺪف ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻔﺎي ﺣﺮﯾﻖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﺠﺎد ﺧﺴﺎرات ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ دو ﻧﻮع دﺳﺘﯽ و اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ در ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺣﺮﯾﻖ در آﻧﻬﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ، ﺿﺮوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
دﺳﺘﮕﺎه اﮔﺰاﺳﺖ ﻓﻦ، داراي ﯾﮏ ﻓﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻮا را ﮐﺸﯿﺪه و از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎده اﯾﻦ ﻓﻦ ﻫﺎ، ﻫﻮدﻫﺎي آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﮑﯿﺪن ﻫﻮاي ﮐﺜﯿﻒ از ﻣﺤﯿﻂ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﺳﭙﺲ ﺧﺮوج آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﻦ ﻓﻦ ﻫﺎ داراي ﭘﺮه ﻫﺎي ﭘﺮﻗﺪرﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، تا بتوانند عمل مکش هوا را با قدرت و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. اﮔﺰاﺳﺖ ﻓﻦ ﻫﺎ در ﻧﻮع ﮔﺮدش ﻫﻮا و ﺧﺮوج ﻫﻮا ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻣﺪل ﮔﺮدش ﻫﻮا، ﻫﻮا ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﺷﺪه و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزﻣﯿﮕﺮدد.
Firefighting-logo.png

ﯾﺎﻓﺖ آﺑﺎد، ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ، ﺳﻪ راه ﺟﻮاد زﻧﺪﯾﻪ، ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن زﻧﺪﯾﻪ، پ 106، طبقه 4، واحد 10.
02166223169 :ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس 
09194782491
02166223116
:ﺷﻤﺎره ﻓﮑﺲ
ایمیل : gbparsco@gmail.com

برای مشاوره آنلاین در واتساپ کلیک کنید ویا با شماره های ما تماس بگیرید

چت در واتساپ
Close and go back to page

Search